Chỉnh sửa từ vựng
0: Không biết | 1: Danh từ | 2: Động từ | 3: Tính từ | 4: Hậu tố | 5: Phó từ | 6: Rác
Quay lại